B2B SALES CONTRACT - Health Tourism Expos

B2B SALES CONTRACT

Background

*The Turkish version of B2B SALES CONTRACT (B2B Satış Sözleşmesinin Türkçe versiyonu AŞAĞIDADIR)

****

B2B SALES CONTRACT

 1. This contract is executed online between ALZ GRUP ULUSLARLARARASI FUAR CONGRESS AND CONSULTANCY ANONİM ŞİRKETİ (hereinafter referred to as ALZ International) located at DUMLUPINAR BULVARI NO;6 ARMADA İŞ MERKEZİ A BLOK NO:5 06560 SÖĞÜTÖZÜ/ ANKARA on one side and on the other side; the person and/or legal entity (hereinafter referred to as B2B PARTICIPANT. and the person and/or legal entity (hereinafter referred to as B2B PARTICIPANT) who has made their payment by creating an account on healthtourismexpos.com website and within the framework of the terms and conditions set out below.

 

 1. The subject of this contract is the determination of the rights and obligations of both parties regarding the participation in the organization to be offered to the B2B PARTICIPANT by the service provider ALZ International and whose information is specified on the website.

 

 1. This agreement has been concluded online and has entered into full legal effect. Again, this contract will remain in effect until the mutual obligations of the parties are fully fulfilled; After the obligations of the parties are fulfilled, it will automatically terminate without the need for any notice / notice and / or written notification.

 

 1. The B2B PARTICIPANT hereby accepts and undertakes in advance that they will comply with the conditions of participation in the organization in question, accepts the general terms of participation of the main organizer, and will comply with the deadlines set by the main organizer and ALZ International for both payment and submission of all other necessary information. In the event that the B2B PARTICIPANT fails to fulfill the obligations undertaken by the B2B PARTICIPANT in accordance with this contract on the specified dates and / or conditions, ALZ International has the right to terminate the contract unilaterally without any notice, without prejudice to the right to compensate /recourse for the damages incurred by the B2B PARTICIPANT due to non-fulfillment of contractual obligations.

 

 1. All kinds of EFT/transfer/remittance/commission etc. expenses of the relevant contract price that arise/may arise during the performance of payment obligations by the B2B PARTICIPANT company belong to ALZ International, except for this, all kinds of EFT/transfer/remittance/commission etc. expenses cannot be deducted from the contract price under any name. In case of such a deduction, ALZ International has the right to demand the deduction from the B2B PARTICIPANT.

 

 1. The B2B PARTICIPANT accepts that he/she is obliged to comply with the legal conditions determined by the main organizer of the organization he/she participates in, the regulations and laws regulating the general life, trade, security, and customs rules of the country, both in terms of his/her behavior and dress and all kinds of products and materials he/she exhibits/distributes. In case of non-compliance, ALZ International and other B2B PARTICIPANTS accept and undertake in advance that they will compensate all kinds of material and moral damages arising from this reason.

 

 1. ALZ International has the right to change the date of the organization or cancel the organization by refunding all the fees paid by the B2B PARTICIPANT in cases beyond its control (force majeure). In cases of force majeure, B2B PARTICIPANT may also terminate the contract unilaterally. ALZ International may terminate the B2B Sales Contract without giving a reason, if the fee stated in the contract has been paid by the B2B Participant, the fee will be returned to the B2B Participant.

 

 1. ALZ International reserves the contractual rights of the B2B PARTICIPANT in the event that the organization is postponed by the facility where the organization is held or ALZ International due to justified reasons, force majeure, or unforeseen circumstances at the discretion of the organizer. However, if the B2B PARTICIPANT proves the existence of force majeure or a justifiable reasons/he has the right to demand the fee paid.

 

 1. The B2B PARTICIPANT cannot claim a discount from the participation fee, claiming that s/he has participated in the organization for any reason for an incomplete period of time.

 

 1. If the B2B PARTICIPANT does not participate in the organization for any reason despite the signing of this contract, even if the down payment has not been paid, s/he must pay the fee determined by the contract.

 

 1. In case of cancellation requests made by the B2B PARTICIPANT, they may unilaterally terminate the contract within 14 days from the signing of the Contract. From the end of the 14th day, ALZ International has the right to demand cancellation compensation. Accordingly, ALZ International will be able to claim the full value of the contract signed by the parties. However, this article in no way gives the B2B PARTICIPANT the right to unilaterally cancel the contract from the end of the 14th day, but only the right to demand the cancellation of the contract.

 

 1. In the event that this contract is signed by persons who are not authorized to represent the B2B PARTICIPANT company by signature, any damages and losses incurred by ALZ International will be covered by the unauthorized person signing the agreement, and the person signing the contract cannot claim otherwise. In cases where the B2B PARTICIPANT is represented by a co-signature, limited signature, etc., if ALZ International does not know or should not have known about this situation, the B2B PARTICIPANT cannot claim the invalidity of the contract by claiming missing signature. In addition, in such a case, without prejudice to ALZ International’s right to claim the damage incurred from the B2B PARTICIPANT company, the signatory person / persons will be deemed to be malicious and these persons accept, declare and undertake in advance that they will compensate ALZ International in full for the damage incurred.

 

 1. This agreement is also valid with all its articles in case it is made via fax, online channels or e-mail (browser).

 

 1. Ankara Courts and Enforcement Directorates are authorized in all disputes arising from this contract.

 

 1. This agreement consists of fifteen (15) articles and two (2) copies and has been drawn up and signed between the parties. In case of disputes arising from this agreement, the provisions of the TCC shall apply in cases where there is no provision.

 

****

 

B2B Satış Sözleşmesi

 1. İşbu sözleşme bir tarafta DUMLUPINAR BULVARI NO;6 ARMADA İŞ MERKEZİ A BLOK NO:5 06560 SÖĞÜTÖZÜ/ ANKARA adresinde mukim ALZ GRUP ULUSLARARASI FUAR KONGRE VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle ALZ International olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; yukarıda adresi belirtilen ve https://healthtourismexpos.com/ adresi üzerinden kullanıcı kaydı oluşturarak ödemesini gerçekleştiren kişi ve/veya tüzel kişi (bundan böyle B2B KATILIMCISI olarak anılacaktır.) arasında ve aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde online olarak akdedilmiştir.

 

 1. İşbu sözleşmenin konusu hizmet sağlayıcısı ALZ International tarafından B2B KATILIMCISI’na sunulacak olan ve bilgileri websitesinde belirtilen organizasyona katılım ile ilgili her iki tarafın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

 

 1. İşbu sözleşme, online olarak akdedilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Yine işbu sözleşme tarafların karşılıklı yükümlülükleri tamamen yerine getirilinceye kadar yürürlükte kalacak olup; tarafların yükümlülüklerinin ifasından sonra herhangi bir ihtara/ihbara ve/veya yazılı bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

 

 1. B2B KATILIMCISI işbu sözleşme ile bahse konu organizasyona katılma koşullarına uyacağını, ana organizatörünün genel katılım şartlarını kabul ettiğini, hem ödeme hem de sair bütün gerekli bilgilerin sunulması konusunda ana organizatörün ve ALZ International’in belirlediği terminlere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. B2B KATILIMCISI’nın işbu sözleşme gereği taahhüt ettiği yükümlülükleri belirtilen tarihlerde ve/veya şartlarda yerine getirmemesi halinde ALZ International, B2B KATILIMCISI tarafından sözleşmesel edimlerin yerine getirilmemesi sebebiyle uğranılan zararları bilahare tazmin/rücu etme hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını haizdir.

 

 1. B2B KATILIMCISI firma tarafından ödeme yükümlülüklerinin ifası sırasında ortaya çıkan/çıkabilecek ilgili sözleşme bedelinin her türlü EFT/transfer/havale/komisyon vb.masraflar ALZ International’a aittir, bunun haricindeki her türlü EFT/transfer/havale/komisyon vb. masraflar hiçbir ad altında sözleşme bedelinden mahsup edilemez. Böylesi bir kesinti yapılması halinde ALZ International yapılan kesintiyi B2B KATILIMCISI’dan talep etme hakkına sahiptir.

 

 1. B2B KATILIMCISI, katıldığı organizasyonun ana organizatör tarafından belirlenen yasal şartlarına, ülkenin genel yaşayış, ticaret, güvenlik, ve gümrük kurallarına bu

kuralları düzenleyen yönetmelik ve kanunlara, gerek davranış ve giyimi gerekse de sergilediği / dağıttığı her türlü ürün ve malzeme itibariyle uymak zorunda olduğunu kabul eder. Uymadığı hallerde ALZ International ve diğer B2B KATILIMCISIların bu sebepten doğacak her türlü maddi ve manevi zararlarını tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 1. ALZ International, kendi kontrolleri dışında (force majeure) oluşan durumlarda, B2B KATILIMCISI’nın ödemiş olduğu tüm bedelleri geri ödemek suretiyle organizasyon tarihinde değişiklik yapma veya organizasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Mücbir sebep hallerinde B2B KATILIMCISI’da sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. ALZ International sebep göstermeksizin B2B Satış Sözleşmesini feshedebilir eğerki sözleşmede yazan bedel B2B Katılımcısı tarafından ödendiyse, bedel B2B Katılımcısına iade edilir.

 

 1. Organizasyonun haklı sebepler, mücbir sebep, ya da organizatörün tasrarrufunda olan beklenmeyen hal sebebi ile organizasyonun yapıldığı tesis ya da ALZ

International tarafından ertelenmesi halinde ALZ International, B2B KATILIMCISI’nın sözleşmesel haklarını saklı tutar. Ancak B2B KATILIMCISI, mücbir sebep veya haklı bir sebebin varlığını ispat ederse yatırdığı ücreti talep etme hakkına sahiptir.

 

 1. B2B KATILIMCISI, herhangi bir nedenle organizasyona eksik süreyle katıldığından bahisle, katılım bedelinden indirim talep edemez.

 

 1. B2B KATILIMCISI, İşbu sözleşme imzalanmasına rağmen, herhangi bir nedenle organizasyona katılmaması durumunda, peşinat ödenmemiş olsa dahi, sözleşme ile belirlenen ücreti ödemek zorundadır.

 

 1. B2B KATILIMCISI tarafından yapılan iptal taleplerinde, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içerisinde tek taraflı sözleşmeyi feshedebilir. 14. Günün sonundan itibaren ALZ International, iptal tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Buna göre; Taraflarca imzalanan sözleşmenin tüm bedelini talep edebilecektir. Ancak bu madde hiçbir şekilde 14. Günün sonundan itibaren B2B KATILIMCISI’ya sözleşmeyi tek taraflı iptal hakkı vermeyip sadece sözleşmenin iptalini talep etme hakkı vermektedir.

 

 1. İş bu sözleşmenin, B2B KATILIMCISI şirketi imza yoluyla temsil etmeye yetkisi olmayan kişiler tarafından imzalanmış olması durumunda, ALZ International’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan, sözleşmeyi imzalayan yetkisiz kişi tarafından karşılanacak olup, sözleşmeyi imzalayan kişi bunun aksini iddia edemez. B2B KATILIMCISI’nın birlikte imza, sınırlı imza vb. ile temsil edildiği durumlarda, ALZ International bu durumu bilmiyor veya bilmesi gerekmiyorsa, B2B KATILIMCISI firma eksik imza iddiasıyla sözleşmenin geçersizliğini öne süremez. Ayrıca böylesi bir durumda ALZ International’in uğranılan zararı B2B KATILIMCISI firmadan talep hakkı da saklı kalmak üzere imza sahibi kişi /kişiler kötü niyetli olarak kabul edilecek ve bu kişiler ALZ International’in uğrayacağı zararın tamamını tazmin edeceklerini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. İş bu sözleşme faks,online kanallar veya e-posta (tarayıcı) vasıtası ile yapılması durumunda da bütün maddeleri ile geçerlidir.

 

 1. İş bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. İş bu sözleşme on beş (15) madde ve iki (2) nüsha olup taraflar arasında tanzim edilip imzalanmıştır. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanacaktır.

NEWSLETTER

Subscribe now and receive our weekly updates.