MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ - Health Tourism Expos

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Background

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

ALZ’ ; (Organizatör, sözleşmede bundan sonra “ALZ” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık A.Ş.

ADRES: Dumlupınar Bulvarı No: 6, Armada İş Merkezi A Blok No: 5 06560 Söğütözü / ANKARA

B2B KATILIMCISI’ ; (B2B İkili İş Görüşmelerine katılan kuruluş sözleşmede bundan sonra “B2B Katılımcısı” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Satın alım gerçekleştiren kişi/kurum/kuruluş

ADRES: Satın alanın adresi

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle B2B KATILIMCISI, sözleşme konusu hizmeti onayladığı takdirde hizmet konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklanan hizmetleri ifade edeceklerdir.

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen hizmettir.

ALZ : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

B2B KATILIMCISI : Bir hizmet veya hizmeti kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : ALZ’ye ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir hizmeti ALZ’ye ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : ALZ ve B2B KATILIMCISI’yı,

SÖZLEŞME : ALZ ve B2B KATILIMCISI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

HİZMET : Talebe konu olan B2B İkili İş Görüşmelerine katılmayı, kendini orada temsil etmeyi ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, B2B KATILIMCISI’nın, ALZ’ye ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda talebini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

ALZ BİLGİLERİ

Ünvanı : ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık A.Ş.

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 6, Armada İş Merkezi A Blok No: 5 06560 Söğütözü / ANKARA

Telefon: 0312 219 02 00

Faks: 0312 219 02 01

Eposta: info@alzgrup.com.tr

B2B KATILIMCISI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

TALEP EDEN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin temel özellikleri ALZ’ye ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.

7.3. Sözleşme konusu hizmet ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

(Veritabanına satın alımdan sonra tarafınızca girilen ve işlenen veriler esas alınacaktır. Bu bilgiler B2B Katılımcısına örnek teşkil eder.)

Hizmet Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı

Fatura Adresi

Talep Tarihi

7.4. Hizmet sevkiyat masrafı olan kargo ücreti B2B KATILIMCISI tarafından ödenecektir.

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim :Fatura talep edenin e posta adresine ileticelecektir.

GENEL HÜKÜMLER

9.1. B2B KATILIMCISI, ALZ’ye ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. B2B KATILIMCISI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, talep edilen hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını ve ödeme bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. ALZ, kendi kontrolleri dışında (force majeure) oluşan durumlarda, B2B KATILIMCISI tarafından bir tazminat talebine maruz kalmaksızın, organizasyon tarihinde değişiklik yapma veya organizasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Hiçbir B2B KATILIMCISI, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştiremez ve fesih edemez.

9.3. Organizasyonun haklı sebepler, mücbir sebep, ya da organizatörün tasarrufunda olan beklenmeyen hal sebebi ile ALZ tarafından ertelenmesi halinde B2B KATILIMCISI’nın sözleşmesel haklarını saklı tutulur. Bu durumda, B2B KATILIMCISI mücbir sebebin ya da beklenmeyen halin sürdüğü süre boyunca sözleşmesel haklarının ALZ tarafından saklı tutulduğunu ve organizasyonun sözleşmesinden dönemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.4. B2B KATILIMCISI, İşbu sözleşme imzalanmasına rağmen, herhangi bir nedenle organizasyona katılmaması durumunda, peşinat ödenmemiş olsa dahi, sözleşme ile belirlenen ücreti ödemek zorundadır.

9.5. ALZ, talep konusu hizmet veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak B2B KATILIMCISINA bildireceğini, 15 günlük süre içinde toplam bedeli B2B KATILIMCISI’na iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. B2B KATILIMCISI, Sözleşme konusu hizmet için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ALZ’nin sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. B2B KATILIMCISI tarafından yapılan iptal taleplerinde, ALZ, iptal tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Buna göre; sözleşme konusu tüm bedel KDV’si ile birlikte talep edilecektir. Ancak bu madde hiçbir şekilde B2B KATILIMCISINA sözleşmeyi tek taraflı iptal hakkı vermeyip sadece sözleşmenin iptalini talep etme hakkı vermektedir.

9.8. ALZ, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu B2B KATILIMCISINA bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. B2B KATILIMCISI da talep edilen hizmetin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ALZ’den talep etme hakkını haizdir.

9.9. ALZ’NİN, B2B KATILIMCISI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla B2B KATILIMCISINA ulaşma hakkı bulunmaktadır. B2B KATILIMCISI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle ALZ’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. B2B KATILIMCISI ile talep esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin B2B KATILIMCISINA tesliminden evvel, talepte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, ALZ, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, talepte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini B2B KATILIMCISIDAN talep edebilir. B2B KATILIMCISININ talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede talep dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise ALZ, talebi iptal etme hakkını haizdir.

9.11. B2B KATILIMCISI, ALZ’ye ait internet sitesine verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ALZ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, ALZ’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.12. B2B KATILIMCISI, ALZ’ye ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran B2B KATILIMCISINI bağlayacaktır.

9.13. B2B KATILIMCISI, ALZ’ye ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.14. ALZ’ye ait internet sitesinin üzerinden, ALZ’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler B2B KATILIMCISINA yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.15. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ALZ’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ALZ’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

HİZMET BEDELİNİN İADESİ / CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

10.1. B2B KATILIMCISI; mesafeli sözleşmenin hizmet satışına ilişkin olması durumunda, sözleşmenin ifa edildiği andan itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ALZ’ye bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALZ’ ya aittir. B2B KATILIMCISI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ALZ’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. Kişi veya B2B KATILIMCISI hizmet faturası,

b) İade formu,

d) ALZ, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve B2B KATILIMCISINI borç altına sokan belgeleri B2B KATILIMCISINA iade etmekle yükümlüdür.

e) B2B KATILIMCISININ kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin iadesi imkânsızlaşırsa B2B KATILIMCISI kusuru oranında ALZ’nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

ÖDEME SİSTEMİNDEN KAYNAKLI MASRAFLAR

11.1. Ödeme sistemi ile Kullanıcı arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden Ödeme Sistemi ve Kullanıcı doğrudan kendileri (B2B Katılımcısı) sorumludur, ALZ bu hususların hiçbirinden sorumlu tutulamaz.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12.1. B2B KATILIMCISI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini B2B KATILIMCISIDAN talep edebilir ve her koşulda B2B KATILIMCISININ borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, B2B KATILIMCISI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ALZ’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

YETKİLİ MAHKEME

13.1.İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde ALZ’nin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

YÜRÜRLÜK

14.1.B2B KATILIMCISI, Site üzerinden verdiği talebe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. ALZ, talebin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede B2B KATILIMCISI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

ALZ: ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık A.Ş. & B2B KATILIMCISI

The Terms and Conditions were last updated on 12/06/2023

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 All the rights are reserved

Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

5. Newsletter

Notwithstanding the foregoing, you may forward our newsletter in the electronic form to others who may be interested in visiting our website.

6. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

7. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

8. Registration

You may register for an account with our website. During this process, you may be required to choose a password. You are responsible for maintaining the confidentiality of passwords and account information and agree not to share your passwords, account information, or secured access to our website or services with any other person. You must not allow any other person to use your account to access the website because you are responsible for all activities that occur through the use of your passwords or accounts. You must notify us immediately if you become aware of any disclosure of your password.

After account termination, you will not attempt to register a new account without our permission.

9. Refund and Return policy

9.1 Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 15 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 15 days from the day of the conclusion of the contract.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

You can also electronically fill in and submit the model withdrawal form or any other unequivocal statement on our website.

If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such a withdrawal on a durable medium (for example by email) without delay.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

9.2 Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

If you requested to begin the performance of services during the withdrawal period, you shall pay us an amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated to us your withdrawal from this contract, in comparison with the full coverage of the contract.

Please note that there are some legal exceptions to the right to withdraw, and some items can therefore not be returned or exchanged.  We will let you know if this applies in your particular case.

10. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

11. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

12. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our products or services will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis;
  • the quality of any product or service purchased or obtained by you through this website will meet your expectations.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

13. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We take your personal data seriously and are committed to protecting your privacy. We will not use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us to you will only be in connection with the provision of agreed products or services.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

14. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Turkey.

15. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

16. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

17. Force majeure

Except for obligations to pay money hereunder, no delay, failure or omission by either party to carry out or observe any of its obligations hereunder will be deemed to be a breach of these Terms and conditions if and for as long as such delay, failure or omission arises from any cause beyond the reasonable control of that party.

18. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

19. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

20. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in English. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

21. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and ALZ Grup in relation to your use of this website.

22. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

23. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Turkey. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Turkey. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

24. Contact information

This website is owned and operated by ALZ Grup.

You may contact us regarding these Terms and Conditions through our contact page.

25. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.


NEWSLETTER

Subscribe now and receive our weekly updates.