B2B Satış Sözleşmesi - Health Tourism Expos

B2B Satış Sözleşmesi

Background
 1. İşbu sözleşme bir tarafta DUMLUPINAR BULVARI NO;6 ARMADA İŞ MERKEZİ A BLOK NO:5 06560 SÖĞÜTÖZÜ/ ANKARA adresinde mukim ALZ GRUP ULUSLARARASI FUAR KONGRE VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle ALZ International olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; yukarıda adresi belirtilen ve https://healthtourismexpos.com/ adresi üzerinden kullanıcı kaydı oluşturarak ödemesini gerçekleştiren kişi ve/veya tüzel kişi (bundan böyle B2B KATILIMCISI olarak anılacaktır.) arasında ve aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde online olarak akdedilmiştir.

 

 1. İşbu sözleşmenin konusu hizmet sağlayıcısı ALZ International tarafından B2B KATILIMCISI’na sunulacak olan ve bilgileri websitesinde belirtilen organizasyona katılım ile ilgili her iki tarafın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

 

 1. İşbu sözleşme, online olarak akdedilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Yine işbu sözleşme tarafların karşılıklı yükümlülükleri tamamen yerine getirilinceye kadar yürürlükte kalacak olup; tarafların yükümlülüklerinin ifasından sonra herhangi bir ihtara/ihbara ve/veya yazılı bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

 

 1. B2B KATILIMCISI işbu sözleşme ile bahse konu organizasyona katılma koşullarına uyacağını, ana organizatörünün genel katılım şartlarını kabul ettiğini, hem ödeme hem de sair bütün gerekli bilgilerin sunulması konusunda ana organizatörün ve ALZ International’in belirlediği terminlere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. B2B KATILIMCISI’nın işbu sözleşme gereği taahhüt ettiği yükümlülükleri belirtilen tarihlerde ve/veya şartlarda yerine getirmemesi halinde ALZ International, B2B KATILIMCISI tarafından sözleşmesel edimlerin yerine getirilmemesi sebebiyle uğranılan zararları bilahare tazmin/rücu etme hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını haizdir.

 

 1. B2B KATILIMCISI firma tarafından ödeme yükümlülüklerinin ifası sırasında ortaya çıkan/çıkabilecek ilgili sözleşme bedelinin her türlü EFT/transfer/havale/komisyon vb.masraflar ALZ International’a aittir, bunun haricindeki her türlü EFT/transfer/havale/komisyon vb. masraflar hiçbir ad altında sözleşme bedelinden mahsup edilemez. Böylesi bir kesinti yapılması halinde ALZ International yapılan kesintiyi B2B KATILIMCISI’dan talep etme hakkına sahiptir.

 

 1. B2B KATILIMCISI, katıldığı organizasyonun ana organizatör tarafından belirlenen yasal şartlarına, ülkenin genel yaşayış, ticaret, güvenlik, ve gümrük kurallarına bu

kuralları düzenleyen yönetmelik ve kanunlara, gerek davranış ve giyimi gerekse de sergilediği / dağıttığı her türlü ürün ve malzeme itibariyle uymak zorunda olduğunu kabul eder. Uymadığı hallerde ALZ International ve diğer B2B KATILIMCISIların bu sebepten doğacak her türlü maddi ve manevi zararlarını tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 1. ALZ International, kendi kontrolleri dışında (force majeure) oluşan durumlarda, B2B KATILIMCISI’nın ödemiş olduğu tüm bedelleri geri ödemek suretiyle organizasyon tarihinde değişiklik yapma veya organizasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Mücbir sebep hallerinde B2B KATILIMCISI’da sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. ALZ International sebep göstermeksizin B2B Satış Sözleşmesini feshedebilir eğerki sözleşmede yazan bedel B2B Katılımcısı tarafından ödendiyse, bedel B2B Katılımcısına iade edilir.

 

 1. Organizasyonun haklı sebepler, mücbir sebep, ya da organizatörün tasrarrufunda olan beklenmeyen hal sebebi ile organizasyonun yapıldığı tesis ya da ALZ

International tarafından ertelenmesi halinde ALZ International, B2B KATILIMCISI’nın sözleşmesel haklarını saklı tutar. Ancak B2B KATILIMCISI, mücbir sebep veya haklı bir sebebin varlığını ispat ederse yatırdığı ücreti talep etme hakkına sahiptir.

 

 1. B2B KATILIMCISI, herhangi bir nedenle organizasyona eksik süreyle katıldığından bahisle, katılım bedelinden indirim talep edemez.

 

 1. B2B KATILIMCISI, İşbu sözleşme imzalanmasına rağmen, herhangi bir nedenle organizasyona katılmaması durumunda, peşinat ödenmemiş olsa dahi, sözleşme ile belirlenen ücreti ödemek zorundadır.

 

 1. B2B KATILIMCISI tarafından yapılan iptal taleplerinde, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içerisinde tek taraflı sözleşmeyi feshedebilir. 14. Günün sonundan itibaren ALZ International, iptal tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Buna göre; Taraflarca imzalanan sözleşmenin tüm bedelini talep edebilecektir. Ancak bu madde hiçbir şekilde 14. Günün sonundan itibaren B2B KATILIMCISI’ya sözleşmeyi tek taraflı iptal hakkı vermeyip sadece sözleşmenin iptalini talep etme hakkı vermektedir.

 

 1. İş bu sözleşmenin, B2B KATILIMCISI şirketi imza yoluyla temsil etmeye yetkisi olmayan kişiler tarafından imzalanmış olması durumunda, ALZ International’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan, sözleşmeyi imzalayan yetkisiz kişi tarafından karşılanacak olup, sözleşmeyi imzalayan kişi bunun aksini iddia edemez. B2B KATILIMCISI’nın birlikte imza, sınırlı imza vb. ile temsil edildiği durumlarda, ALZ International bu durumu bilmiyor veya bilmesi gerekmiyorsa, B2B KATILIMCISI firma eksik imza iddiasıyla sözleşmenin geçersizliğini öne süremez. Ayrıca böylesi bir durumda ALZ International’in uğranılan zararı B2B KATILIMCISI firmadan talep hakkı da saklı kalmak üzere imza sahibi kişi /kişiler kötü niyetli olarak kabul edilecek ve bu kişiler ALZ International’in uğrayacağı zararın tamamını tazmin edeceklerini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. İş bu sözleşme faks,online kanallar veya e-posta (tarayıcı) vasıtası ile yapılması durumunda da bütün maddeleri ile geçerlidir.

 

 1. İş bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. İş bu sözleşme on beş (15) madde ve iki (2) nüsha olup taraflar arasında tanzim edilip imzalanmıştır. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanacaktır.

NEWSLETTER

Subscribe now and receive our weekly updates.